Recommended Articles

49 Comments

 1. Mbali Mbili says:

  Manje Sinovuyo, awusho.. uma ufika e salon yezinzipho ufike uthi uzokwenzani? i gelish noma i bio-sculpture noma i acrylic? zinhle izinzipho zakho ingakho ngibuza.

 2. Social Aesthetics says:

  Lmao! Dude, this makes you think like actually how fluent are we in our home languages?!! Yhuuuwii! Thank you for the video sis! Learning so much from you!

 3. Bie Bie says:

  Yaz unyanisile ishrinkage yakho funekile uyithandile ngoba usoze ubenalo qho ixesha lokolula inwele zakho. Wenze kakuhle qhithi mkhaya lolπŸ‘πŸ‘πŸ˜‚πŸ˜‚ kwaye nyani #KumnandiUbangumXhosa maan❀

 4. Singlebee says:

  Yoooo sana, wathetha isi Xhosa ngoku na. Im uppdating my language profile since l understood πŸ™‚ Ndithetha nesixhosa kusukela ngoku, kusukela namhla bethuna πŸ™‚

 5. noncedo Mkhithika says:

  Oh Sino andisayihleki yhooo ndihlekiswa kukuba nawe ubuye uzihleke…loved it keep them coming…love ur videos 😘😘

 6. Simamkele Bovana says:

  Ndiyasi thanda IsiXhosa sakhoπŸ˜‚πŸ˜‚β€”nwele ezifileyo”πŸ˜‚
  Girl undihlekisile shameπŸ˜‚β€

 7. Mbalentle Mba says:

  Kutwa ke siyathanda mixer Sxhosa ne Eng kuyobasatwani na pof kamdive nam khala ngo mixer πŸ˜‚thank you so much Sino I’m on it ngolwesihlanu oku….

 8. sinazo mangxola says:

  Asimnandi IsiXhosa, enkosi wethu Sino ngosenza sizive sisekhaya πŸ˜€πŸ˜€ Nwele zam zifun ‘unokok ‘chetywa indawo ezifileyo. Ndim nazo nes’kere namhlanje.

 9. Wame Mmolawa says:

  When did learn Xhosa? Lol. I understood most of the video (but honestly the actions really helped). This must be a very important video for South African subscribers. I am from Botswana and I am always so lazy to go to the salon and get my hair trimmed. You really helped me.

 10. Khataza Mbhombhi says:

  *** laughing*** this is so awesome yaz.. I want to do a VID IN xitsonga.. feeing inspired.. ditangilisha! because english is Xhosa. Amazing Vid

 11. Kubobonke Balicawa says:

  Yoh hay’ Sino 😍. Intle ukufa iinwele zakho. Nam ndineAfro qha ayisenakutya anymore and andisenabhongo neqhayiya ngayo like I used to, pleease help 😭. P.S : ungumkhaya wam, ndingowakuCentane πŸ’ƒβ€

 12. Asiphe Nyoto says:

  Mntase! Enkosi ngale video sithandwa, mna kuqala ndizocheba ezi zam zifileyo. Ooooh simnandi isiXhosa, sisulungekilefuthi siluncuthu.❀

 13. From A to 4z says:

  I stumbled onto your channel and wanted to watch you trim your hair. I have absolutely no idea what you were saying, but I was here for it! Haha! You’re skin is flawless!!! Couldn’t look away! New subbie!

Open chat
Need Help?
%d bloggers like this: